Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor iedereen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Bij het opvragen van persoonsgegevens geven we altijd het doel aan waarvoor deze gegevens worden gebruikt. We gebruiken deze nooit voor een ander doel dan waarvoor je bij de verstrekking van de gegevens akkoord hebt gegeven.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt verzamelen we geen persoonsgegevens van je. Als je je bij ons aanmeldt of contact met ons opneemt, dan vragen wij wel persoonsgegevens van je op en registreren wij deze. We doen dat alleen de voor het opgegeven doel noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze stichting:

  • Omdat je hebt aangegeven donateur te willen zijn
  • Omdat je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen
  • Omdat je hebt aangegeven deel te willen nemen aan een van onze activiteiten
  • Omdat je ons bijvoorbeeld telefonisch of per mail hebt gevraagd contact met je op te nemen over een specifieke zaak

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, maak dan gebruik van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de nieuwsbrief.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen we alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van onze stichting, waarbij we er op letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies

Sommige delen van onze website sturen een ‘cookie’, naar jouw computer. Hierdoor wordt jouw computer herkend wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies vind je www.cookiecentral.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beschermen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens

We zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Al je jouw persoonsgegevens met ons deel, dan garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Bij het delen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Jouw privacyrechten – klachten of vragen

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan mag je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt zo’n schriftelijk verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Stichting Regenboogcanon Nederland
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam

Of via email : regenboogcanon@gmail.com

Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 11 december 2020

Back To Top